วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญา

สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ


วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมีความสุข ใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการ สื่อสาร มีทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
2. ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนักเรียน
3. ร่วมมือกับชุมชน องค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน และสังคม
4. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย

1. ประชากรในเขตบริการได้รับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100
2. ดำเนินการตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง ด้านบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียน
3. ชุมชน และองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนและสังคม